Moln8 banner

Föreläsare

 

ANNA NERGÅRDH
   

Anna Nergårdh är överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, forskare samt tidigare chefläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting. År 2017 utsågs hon till regeringens särskilda utredare i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01). Utredningens uppdrag var att i dialog med många olika aktörer i samhället lämna förslag på hur svensk hälso- och sjukvård kan anpassas till dagens behov och förutsättningar, med fokus på en stark primärvård i regioner och kommuner. Utredningen kom att lämna fem betänkanden under fyra år. Flera av förslagen har redan omsatts till ny lagstiftning, medan andra fortfarande bereds på Socialdepartementet. Anna har även ett flertal styrelseuppdrag, och är bl a ledamot i styrelserna för Socialstyrelsens, Hjärt-Lungfonden och Röda Korsets Högskola. Under Flisakonferensen belyser hon de förändringar utredningen föreslagit, med särskilt fokus på hur det förväntas påverka prehospitala verksamheter och samverkan i systemet.

  annika-nordanstig-1-zgwr.jpg
     
ANNIKA NORDANSTIG
   

Annika Nordanstig föreläser om akut strokebehandling och vikten av snabb handläggning i akutskedet.

  annika-nordanstig-1-zgwr.jpg
     
ELISABET HAMMAR
   
Som moderator för "Hur ändras de prehospitala förutsättningerna under en pandemi?" kommer Elisabet Hammar inleda paneldebatten och sedan låta de fyra deltagarna presentera hur deras verksamhet har hanterat pandemin för att fortsätta debatten med vilka lärsomar de har fått och hur man kan ta tillvara på dessa framöver.   elisabet-hammar-1-feev.jpg
     
HANS CARLSSON
   

Hans Carlsson föreläser om uppbyggnad av analysdatabasen THEA i Region Värmland. Idén är att på ett enda ställe samla produktions- och kostnadsdata för regionens hela hälso- och sjukvård. Han kommer presentera några exempel på utdata där ambulanssjukvården inkulderas.

  hans-carlsson-1-qfpc.jpg
     
JOHAN HERLITZ
   
Den prehospitala akutsjukvården i Sverige befinner sig i ett dynamiskt skede där utvecklingspotentialen är stor och forskningsaktiviteterna genom kvalitetsarbete är i starkt ökande. Målsättningen är i första hand att kartlägga och optimera patientsäkerheten och om möjligt ytterligare förbättra och effektivisera den prehospital vårdkedjan, hör mer om det i Johan Herlitz föreläsning.    johan-herlitz-1-zdva.jpg
     
LENNART EDMARK
   
Lennart Edmark föreläser om inkludering av HLR-beslut fattade inom slutenvården till att även gälla inom ambulanssjukvården i region Västmanland - ett exempel på Sjukvårdens larmcentral som nav i förmedlingen av prioriterade patientdata. Föreläsningen beskriver hur beslut, tagna inom slutensjukvården i region Västmanland, att inte påbörja HLR på terminalt sjuka patienter, via Sjukvårdens larmcentral kan inkluderas till att även gälla inom ambulanssjukvården.   lennart-edmark-1-xe7q.jpg
     
MAGNUS ISACSON
   
Magnus Isacson kommer vara med i paneldebatten om nära vård ur ett prehospitalt perspektiv.    magnus-isacson-1-zyo1.jpg
     
THOMAS ÅSLIN
   

Thomas Åslin föreläser om att introducera ny personal på ett kvalitetssäkrat sätt samt ambulanssjukvården i region Västernorrlands arbete med att skapa en enhetlig länsövergripande introduktion som är flexibel, effektiv och trygg för medarbetaren - med tydliga krav på verksamheten, handledaren samt den nya medarbetaren. 

 

  fredrik-granholm-1-imgp.jpg
     
TOR LAUKVIK
   

Text kommer.